Συντονιστής/στρια Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων - Βόλος - Kωδικός Θέσης: Vol-coord-feb-2017

Περιγραφή θέσης

Συντονισμός και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης Ενηλίκων σε θέματα του επιστημονικού τους αντικειμένου σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Συγγραφή προτάσεων για την υποβολή νέων προκηρυσσόμενων προγραμμάτων κατάρτισης σε θέματα του επιστημονικού τους αντικειμένου.

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχιούχος ΑΕΙ –ΤΕΙ (κατά προτίμηση οικονομικών η κοινωνικών σπουδών)
 • Άριστη Γνώση Αγγλικών.
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες
 • Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε οποιαδήποτε οργανωμένη θέση εργασίας
 • Γνώσεις στο σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση ενεργειών και την αξιολόγηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης
 • Επιπλέον δεξιότητες:
  • Διαχείρισης έργων
  • Οργανωτικές
  • Τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
  • Δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας
  • Ευχέρειας στη χρήση προφορικού και γραπτού λόγου

Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα

 • Ο μεταπτυχιακός τίτλος (Διαχείριση Έργου ή Εκπαίδευση Ενηλίκων/ Δια βίου Εκπαίδευση/ Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση)
 • Προηγούμενη εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (Διδακτική Εμπειρία, συντονισμό, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων κατάρτισης)
 • Εισαγωγή στο μητρώο Εκπαιδευτών του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Αρμοδιότητες

 1. Σύνταξη Τεχνικών Προσφορών σε συνάφεια με την επιστημονικότητα του Θεματικού Πεδίου και υποβολή ολοκληρωμένων και ποιοτικών προτάσεων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ενηλίκων
 2. Υλοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στα πλαίσια των έργων ΛΑΕΚ και VOUCHER σύμφωνα με της αρχές της Εκπαίδευσης ενηλίκων και Διαχείριση όλων των απαραίτητων εντύπων των προγραμμάτων κατάρτισης και συγκεκριμένα:
  • Αναζήτηση, προσέλκυση και επιλογή καταρτιζομένων και εκπαιδευτών και διαμόρφωση εκπαιδευτικών τμήμάτων
  • Προετοιμασία και υλοποίηση των ενεργειών έναρξης και λήξης των προγραμμάτων επιμόρφωσης/κατάρτισης.
  • Υποστήριξη των ενεργειών ενημέρωσης, παρακολούθησης, και συντονισμού εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων.
  • Παρακολούθηση της πορείας και αξιολόγηση του Φυσικού αντικειμένου.
  • Σύνταξη και αποστολή απαραίτητων εντύπων, τελικών εκθέσεων και αναφορών στις αρμόδιες αρχές.
 3. Επικοινωνία με επιχειρήσεις και πιθανούς εργοδότες για οργάνωση της πρακτικής άσκησης των εκπαιδευόμενων και προώθησή τους στην αφορά εργασίας
 4. Παροχή εκπαίδευσης σε αντικείμενα του επιστημονικού τους αντικειμένου