Ευρωπαϊκά Έργα

 

SCOPE - Δεξιότητες για την εταιρική επιχειρηματικότητα -

Διάρκεια: 01-10-2017 - 30-09-2019 (24 μήνες)
Εταίροι:
 • FH JOANNEUM GESELLSCHAFT M.B.H., Αυστρία
 • FH CAMPUS 02 , Αυστρία
 • INCOMA, Ισπανία
 • EUSA, Ισπανία
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας , Ελλάδα
 • ECQ Ltd , Βουλγαρία
 • BURGAS FREE UNIVERSITY , Βουλγαρία
 • Ιστοσελίδα έργου: https://www.project-scope.eu/
  Αναθέτουσα Αρχή: Διαχειριστική Αρχή Αυστρία
  Πρόγραμμα:    ERASMUS+

  Περιγραφή

  GR:

  Οι στρατηγικοί στόχοι του έργου είναι:

  • Η προώθηση της καινοτομίας και η ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Ευρώπη

  • Η Δημιουργία ενδοεπιχειρησιακών δομών σε εταιρείες που επιθυμούν να είναι καινοτόμες

  • Η ενίσχυση των ικανοτ'ητων απασχολησιμότητας και ενδοεπιχειρηματικότητας εργαζομένων και φοιτητών

   

  Οι συγκεκριμένοι στόχοι είναι:

  • Εντοπισμός συγκεκριμένων υπο- ικανοτήτων οι οποίες συνθέτουν τις γενικές ικανότητες της επιχειρηματικότητας και ο προσδιορισμός των εταιρικών αναγκών τόσο σε επίπεδο εργαζομένων όσο και σε επίπεδο διαχείρισης

  • Ανάπτυξη / Βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων, σε μεσαίες επιχειρήσεις, στον τομέα της επιχειρηματικότητας μέσω ενός εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος

  • Προσδιορισμός και ανάλυση Ευρωπαϊκών προτύπων καλών πρακτικών σχετικά με τους μηχανισμούς ενδοεπιχειρησιακής συνεργασίας, εταιρικών πλαισίων και συστημάτων υποστήριξης, καθώς και των συστημάτων παροχής κινήτρων

  • Ανάπτυξη / Βελτίωση των δεξιοτήτων των διευθυντών στον τομέα της ενδοεπιχειρηματικότητας και της ενδοεπιχειρησιακής υποστήριξης μέσω ενός ειδικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος

  • Παροχή ενός εργαλείου αυτοελέγχου για επιχειρήσεις σχετικά με την εταιρική ετοιμότητα για ενδοεπιχειρηματικότητα και ενδοεπιχειρησιακή φιλικότητα

  • Δημιουργια ενός σχεδίου βιωσιμότητας για μελλοντική παροχή ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης μετά την ολοκλήρωση του έργου και δημιουργία πλαισίου για την ενσωμάτωση των ανεπτυγμένων προγραμμάτων κατάρτισης στο σύστημα ECVET

  • Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ιδεών σε μεσαίες επιχειρήσεις

   

  Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.