Νέα

Νέα συνεργασία του Εκπαιδευτικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» με Εκπαιδευτικούς φορείς από την Ουκρανία

Αντιπροσωπεία φορέων εκπαίδευσης της Ουκρανίας επισκέφθηκε στις 10 & 11 Ιανουαρίου 2019, τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ» σε Βόλο και Λάρισα. Η οργάνωση της επίσκεψης έγινε από το Folkuniversitetet της Σουηδίας. Στην επίσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι του Εμπορικού Ινστιτούτου Vinnytsia,  του Οικονομικού Ινστιτούτου Kntesu, του φορεά Ευρωπεριφέρεια Dnister και της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής του Vinnytsia.
Περισσότερα

3η Διακρατική Συνάντηση γι ατο έργο InCommon στην Λευκωσία της Κύπρου.

Στη Λευκωσία πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των εταίρων του ευρωπαϊκού έργου InCommon Toolbox. Cultural and Educational Interventions for the exercise of the Active Citizenship of Migrant Women  (Incommon) στις 13 και 14 Δεκεμβρίου 2018. Στο έργο InCommon την Ελλάδα εκπροσωπούν ο Δήμος Λαρισαίων και ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ.
Περισσότερα

Εναρκτήρια Συνάντηση του έργου EnterSchoolMind

Η ενακτήρια Συνάντηση του έργου EnterSchoolMind έλαβε χώρα στη Λευκωσία της Κύπρου την πορηγούμενη εβδομάδα.  Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη της επιχειρηματικής νοοτροπίας των εκπαιδευτικών, λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές ικανότητες που εντοπίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και επικυρώνοντας εκείνες οι οποίες προσδιορίζονται ως οι πιο σημαντικές για τον καθορισμό της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αναμένεται ότι στην περίπτωση των δημοτικών σχολείων θα επικεντρωθούμε περισσότερο στις γενικές ικανότητες. Η εκπαίδευση που θα λάβουν οι δάσκαλοι θα είναι διαπιστευμένη κατά ISO και μέσω αξιολόγησης θα πιστοποιηθούν και οι ίδιοι. Με άλλα λόγια, η συμμετοχή στο έργο σημαίνει ότι αναβαθμίσουν το δικό τους προφίλ με ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό.
Περισσότερα

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα για την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων της εκμάθησης στο χώρο εργασίας

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα για την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων της εκμάθησης στο χώρο εργασίας  Η διασφάλιση της ποιότητας και η αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων της εκμάθησης στο χώρο εργασίας (Work Based Learning/ WBL) με χρήση συγκεκριμένων ποιοτικών δεικτών αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος, καθώς η WBL είναι ένας σύγχρονος τρόπος εκπαίδευσης και κατάρτισης που πραγματοποιείται και επικεντρώνεται στο περιβάλλον εργασίας. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «LOWE: Αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων της WBL βάσει του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τη Διασφάλιση της Ποιότητας (EQAVET)» αφορά στη δημιουργία ενός μοντέλου αξιολόγησης και μιας πρακτικής εργαλειοθήκης διασφάλισης ποιότητας των μαθησιακών αποτελεσμάτων της WBL που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους φορείς που παρέχουν WBL και θα τους επιτρέπει την αξιολόγηση και την αναθεώρηση των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας. Στις 12-16 Νοεμβρίου 2018, ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» ως ένας εκ των εταίρων του προγράμματος συμμετείχε στην εκπαιδευτική δραστηριότητα του προγράμματος που πραγματοποιήθηκε στην Ούννα (Γερμανία), στην οποία συμμετείχαν συνολικά έξι φορείς από πέντε Ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Φιλανδία). Στόχος της εκπαιδευτικής δραστηριότητας ήταν η εξοικείωση των συμμετεχόντων με την εφαρμογή του μοντέλου διασφάλισης ποιότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης κατά την πρακτική άσκηση των καταρτιζόμενων που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος. 
Περισσότερα

Γεφυρώνοντας το χάσμα: νέες μέθοδοι καθοδήγησης για νέους επιχειρηματίες του δημιουργικού τομέα στην Ευρώπη – BtG.

Πολλοί νέοι αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις σχετικά με την είσοδό τους στην αγορά εργασίας του δημιουργικού τομέα και ένας εκ των λόγων είναι το  χάσμα που υπάρχει στην παροχή ΕΕΚ σε ότι αφορά στις επιχειρηματικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την είσοδο και ευδοκίμηση των νέων στην ταχύτατα αυξανόμενη δημιουργική οικονομία της Ευρώπης.
Περισσότερα

Tελικό Συνέδριο για την πιστοποίηση μεντόρων/συμβούλων στον τομέα της οικολογικής βιομηχανίας

Ο τομέα της οικολογικής βιομηχανίας έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος κυρίως για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και διαχείρισης των αποβλήτων με ορθές πρακτικές. Για αυτό το λόγο στις οικολογικές βιομηχανίες έχει ανακύψει η ανάγκη για την ύπαρξη μεντόρων/συμβούλων, οι οποίοι θα μπορούν να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες στην εταιρεία τους με σκοπό να βοηθούν τους υπαλλήλους (νεοεισερχόμενους ή υπάρχοντες) να αναπτυχθούν επιτυχώς, αξιοποιώντας τα επαγγελματικά τους προσόντα, προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις της θέσης εργασίας τους.
Περισσότερα