Νέα

Διακρατική Συνάντηση για την εκπαίδευση Συμβούλων Απασχόλησης, Επαγγελματικού και Εκπαιδευτικού Προσανατολισμού

Ο δείκτης ανεργίας των νέων στις χώρες τις Ευρώπης, ο οποίος είναι πολλαπλάσιος του γενικού δείκτη ανεργίας, καθιστά αναγκαία την ανάπτυξη διαδικασιών και εργαλείων που θα αυξήσουν τις ευκαιρίες πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «IGMA 3: Πρόσβαση στην αγορά εργασίας για νέους που απειλούνται από την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό - Εξ αποστάσεως εκπαίδευση για τη λήψη συντονισμένων μέτρων από περιφερειακά δίκτυα ενδιαφερομένων μερών» έχει ως στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων Συμβούλων Απασχόλησης, Επαγγελματικού και Εκπαιδευτικού Προσανατολισμού ώστε να βοηθήσουν τα νέα άτομα να εισαχθούν στην αγορά εργασίας και να αποφύγουν τον κοινωνικό αποκλεισμό. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν επτά Οργανισμοί από επτά χώρες (Σουηδία, Ουκρανία, Ολλανδία, Νορβηγία, Κύπρος, Ισπανία και Ελλάδα), η Ελλάδα εκπροσωπείται από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ.
Περισσότερα

Διακρατική Συνάντηση για την εκπαίδευση και πιστοποίηση της ειδικότητας Γραμματεία Διοίκησης

Οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας για προσωπικό που θα παρέχει ποιοτικές, αποτελεσματικές και αξιόπιστες υπηρεσίες οδηγούν στην αυξημένη ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων του.Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «EUPA_NEXT: Επικύρωση της τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης μάθησης: η περίπτωση του προσωπικού διοίκησης» ακολουθώντας τις σύγχρονες απαιτήσεις έχει ως στόχο την επικύρωση της μη-τυπικής και άτυπης μάθησης μέσω της εφαρμογής Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας (ISO) και την ανάπτυξη μεθοδολογίας για την πιστοποίηση της ειδικότητας Γραμματέως Διοίκησης. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν επτά εταίροι από έξι χώρες (Γερμανία, Ισπανία, Σλοβακία, Γαλλία Κύπρος και Ελλάδα), η Ελλάδα εκπροσωπείται από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ.
Περισσότερα

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Διακρατική Συνάντηση για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των μεταναστριών/προσφύγων στην εκπαίδευση (ενηλίκων) και την αγορά εργασίας

Τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε με ταχύτατους ρυθμούς ο αριθμός των μεταναστών και προσφύγων στην Ευρώπη. Απόρροια της προσφυγικής κρίσης είναι και η αύξηση της ανεργίας και της υποαπασχόλησης κυρίως στις γυναίκες μετανάστριες και πρόσφυγες. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Igma-Femina: Μείωση της απόστασης των γυναικών μεταναστριών και προσφύγων από την εκπαίδευση και την αγορά εργασίας» έχει ως κύριο στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας τους στην εκπαίδευση (ενηλίκων) και την παροχή συμβουλευτικής λαμβάνοντας υπόψη τη διάσταση του φύλου, προκειμένου να βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση για να εισέλθουν στην αγορά εργασίας.
Περισσότερα

Εκπαίδευση Συμβούλων Απασχόλησης

Πραγματοποιείται ημερίδα σχετικά με το «Νέο Επαγγελματικό Προφίλ των Συμβούλων Απασχόλησης», την Τετάρτη 12 Ιουλίου και ώρα 18:00-21:00 στο αμφιθέατρο του Εκπαιδευτικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ», στην οδό Παλαιολόγου 19 (έναντι ΟΣΕ). Σκοπός της ημερίδας είναι η παρουσίαση του νέου Επαγγελματικού Προφίλ του Συμβούλου Απασχόλησης (Job broker) σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο (EQF 6), δηλαδή οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι τεχνικές που θα πρέπει να διαθέτει, προκειμένου να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες της Ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας. Επίσης, θα αναλυθούν τεχνικές αποτελεσματικής συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων μερών, Εργοδότες, Σύμβουλοι Απασχόλησης, Πάροχοι Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και αναζητούντες εργασία.
Περισσότερα

Βιωματικό Εργαστήριο EQAVET in PRACTICE για την πρακτική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πλαισίου αναφοράς για τη Διασφάλιση της ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET)

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ συμμετέχει στο 6ο Συνέδριο της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων με τίτλο «Καλές Εκπαιδευτικές πρακτικές: Κριτική Σκέψη και Δημιουργικότητα» το οποίο θα λάβει χώρα από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου 2017, στην Αθήνα, στο Μαράσλειο Διδασκαλείο.Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, ο φορέας μας, θα πραγματοποιήσει ένα ενδιαφέρον Βιωματικό Εργαστήριο με τίτλο EQAVET in PRACTICE: «Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη Διασφάλιση της ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET): Αποτελεσματική ερμηνεία και εφαρμογή στην Πράξη των κριτηρίων του EQAVET για την ενίσχυση της διά βίου μάθησης»
Περισσότερα

Διακρατική συνάντηση για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των μεταναστριών/προσφύγων στην εκπαίδευση (ενηλίκων) και την αγορά εργασίας

Στις 12 και 13 Ιουνίου 2017 στη Λάρισα, ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» θα πραγματοποιήσει τη Δεύτερη Διακρατική Συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Igma-Femina: Μείωση της απόστασης των γυναικών μεταναστριών και προσφύγων από την εκπαίδευση και την αγορά εργασίας μέσω συμβουλευτικών υπηρεσιών με βάση τη διάσταση του φύλου και τοπικών στρατηγικών συνεργασίας». Ο στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας των μεταναστριών/προσφύγων στην εκπαίδευση (ενηλίκων) και την παροχή συμβουλευτικής με βάση τη διάσταση του φύλου προκειμένου, να βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση για να εισέλθουν στην αγορά εργασίας.
Περισσότερα