Νέα

Εναρκτήρια συνάντηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος CREUS για την υποστήριξη των νέων και την κοινωνική τους ένταξη στην κοινωνία μας που βασίζεται στη γνώση

O Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα CREUS, το οποίο στοχεύει στην υποστηρίξει των νέων ανέργων ηλικίας 16-24 ετών και στην ανάπτυξη των εγκάρσιων δεξιοτήτων τους, όπως την ικανότητα μάθησης και ανάληψης πρωτοβουλιών, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής, πολιτισμικής και οικονομικής τους ένταξης, ώστε να ανταποκριθούν στις σημερινές ποικίλες και απρόβλεπτες ανάγκες επαγγελματικής εξέλιξης.
Περισσότερα

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ στην Σουηδία για Ευρωπαϊκό πρόγραμμα στον Τουρισμό!

Στις 23 και 24 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε στην Ουψάλα η 5η διακρατική συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο CS.Tour «Πολιτισμική συνείδηση και κοινωνικές δεξιότητες ως βασικά εφόδια στον τουρισμό» του οποίου ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ είναι συντονιστής εταίρος.
Περισσότερα

Διακρατική συνάντηση για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Η διαρκής βελτίωση και διασφάλιση της ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Προκειμένου οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης να μπορούν να βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους δημιουργήθηκε το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη Διασφάλιση της Ποιότητας (EQAVET) που περιλαμβάνει αναλυτικούς δείκτες και παραμέτρους που αφορούν σε όλα τα στάδια του κύκλου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Q-Spirit: EQAVET στην πράξη» αφορά στη δημιουργία ενός πρακτικού εργαλείου διασφάλισης ποιότητας που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς όσο και από τους εκπαιδευτές και θα τους επιτρέπει την αξιολόγηση και σύγκριση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών τους σε σχέση με τους δείκτες που τίθενται στην ΕΕ από το EQAVET.
Περισσότερα

Διακρατική Συνάντηση αναζήτησης καλών πρακτικών συμμετοχής των εργοδοτών στο σχεδιασμό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο οι συμμετέχοντες σε προγράμματα κατάρτισης, να εκπαιδεύονται σε επαγγελματικές δεξιότητες οι οποίες δεν συνάδουν πολλές φορές με τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Ως βασικός λόγος αυτής της αναντιστοιχίας κρίνεται η έλλειψης συμμετοχής των εργοδοτών στο σχεδιασμό του περιεχομένου ενός προγράμματος.
Περισσότερα

Διακρατική Συνάντηση για την ενίσχυση της ποιότητας των υπηρεσιών στα κέντρα πρώτης υποδοχής

Τα κέντρα πρώτης υποδοχής αποτελούν την πρώτη δομή φιλοξενίας και ταυτοποίησης των μεταναστών και προσφύγων στις χώρες φιλοξενίας και καλούνται να διαχειριστούν εξαιρετικά μεγάλα και συνεχώς αυξανόμενα κύματα εισροής μεταναστών. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «QUASER - Προσόντα για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που απευθύνονται σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες» έχει ως κύριο στόχο την ενίσχυση και αναγνώριση των προσόντων των ατόμων που εργάζονται σε κέντρα πρώτης υποδοχής και φιλοξενίας με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την αποτελεσματική διαχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται παρανόμως στην χώρα, κατά την υπαγωγή τους σε διαδικασίες πρώτης υποδοχής.
Περισσότερα

Εκπαιδευτική Συνάντηση στη Λάρισα και στο Βόλο για την αναζήτηση καλών πρακτικών από τη συμμετοχή του εργοδοτών/επαγγελματιών στο σχεδιασμό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ).

Στις 9-13 Οκτωβρίου, ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ», ο οποίος συμμετέχει, ως εταίρος, στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “ED2VET - Συμμετοχή των Εργοδοτών στο Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης”, μαζί με φορείς από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Βουλγαρία, θα διοργανώσει τη 2η διακρατική εκπαιδευτική συνάντηση η οποία έχει ως στόχο να γνωρίσουν οι εταίροι το σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της χώρας και να αναζητήσουν καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στη συμμετοχή των εργοδοτών/επαγγελματιών στα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Περισσότερα