Νέα

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων ενδοεπιχειρηματικότητας για την ενίσχυση της καινοτομίας στις επιχειρήσεις

Οι σύγχρονοι οργανισμοί πρέπει να αλλάζουν σχετικά συχνά τον τρόπο λειτουργίας τους προκειμένου να παραμένουν επίκαιροι και ανταγωνιστικοί. Για να πετύχουν το στόχο τους δεν μπορούν να αφήνουν ανεκμετάλλευτη καμία καινοτόμα ιδέα και ιδιαίτερα όταν αυτή προέρχεται από το εσωτερικό τους. Οι ιδέες και δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού των οργανισμών αποτελούν σημαντικό κεφάλαιο για αυτούς, πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες προκειμένου να μπορούν να τις αξιοποιήσουν. Με άλλα λόγια να ενισχύσουν και να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από την ενδοεπιχειρηματικότητα και τους ενδοεπιχειρηματίες.Το έργο «SCOPE – Δεξιότητες για την εταιρική επιχειρηματικότητα» το οποίο χρηματοδοτείται από το Erasmus +, στοχεύει στο να προωθήσει την καινοτομία και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Ευρώπη, να δημιουργήσει ενδοεπιχειρησιακές δομές σε αυτές τις επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να ενισχύσουν την καινοτομία και να ενισχύσει την απασχολησιμότητα και τις ενδοεπιχειρηματικές δεξιότητες εργαζόμενων, σπουδαστών και φοιτητών.
Περισσότερα

Εναρκτήρια συνάντηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος CREUS για την υποστήριξη των νέων και την κοινωνική τους ένταξη στην κοινωνία μας που βασίζεται στη γνώση

O Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα CREUS, το οποίο στοχεύει στην υποστηρίξει των νέων ανέργων ηλικίας 16-24 ετών και στην ανάπτυξη των εγκάρσιων δεξιοτήτων τους, όπως την ικανότητα μάθησης και ανάληψης πρωτοβουλιών, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής, πολιτισμικής και οικονομικής τους ένταξης, ώστε να ανταποκριθούν στις σημερινές ποικίλες και απρόβλεπτες ανάγκες επαγγελματικής εξέλιξης.
Περισσότερα

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ στην Σουηδία για Ευρωπαϊκό πρόγραμμα στον Τουρισμό!

Στις 23 και 24 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε στην Ουψάλα η 5η διακρατική συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο CS.Tour «Πολιτισμική συνείδηση και κοινωνικές δεξιότητες ως βασικά εφόδια στον τουρισμό» του οποίου ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ είναι συντονιστής εταίρος.
Περισσότερα

Διακρατική συνάντηση για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Η διαρκής βελτίωση και διασφάλιση της ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Προκειμένου οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης να μπορούν να βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους δημιουργήθηκε το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη Διασφάλιση της Ποιότητας (EQAVET) που περιλαμβάνει αναλυτικούς δείκτες και παραμέτρους που αφορούν σε όλα τα στάδια του κύκλου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Q-Spirit: EQAVET στην πράξη» αφορά στη δημιουργία ενός πρακτικού εργαλείου διασφάλισης ποιότητας που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς όσο και από τους εκπαιδευτές και θα τους επιτρέπει την αξιολόγηση και σύγκριση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών τους σε σχέση με τους δείκτες που τίθενται στην ΕΕ από το EQAVET.
Περισσότερα

Διακρατική Συνάντηση αναζήτησης καλών πρακτικών συμμετοχής των εργοδοτών στο σχεδιασμό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο οι συμμετέχοντες σε προγράμματα κατάρτισης, να εκπαιδεύονται σε επαγγελματικές δεξιότητες οι οποίες δεν συνάδουν πολλές φορές με τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Ως βασικός λόγος αυτής της αναντιστοιχίας κρίνεται η έλλειψης συμμετοχής των εργοδοτών στο σχεδιασμό του περιεχομένου ενός προγράμματος.
Περισσότερα