Νέα

Διακρατική Συνάντηση για την ενίσχυση της ποιότητας των υπηρεσιών στα κέντρα πρώτης υποδοχής

Τα κέντρα πρώτης υποδοχής αποτελούν την πρώτη δομή φιλοξενίας και ταυτοποίησης των μεταναστών και προσφύγων στις χώρες φιλοξενίας και καλούνται να διαχειριστούν εξαιρετικά μεγάλα και συνεχώς αυξανόμενα κύματα εισροής μεταναστών. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «QUASER - Προσόντα για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που απευθύνονται σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες» έχει ως κύριο στόχο την ενίσχυση και αναγνώριση των προσόντων των ατόμων που εργάζονται σε κέντρα πρώτης υποδοχής και φιλοξενίας με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την αποτελεσματική διαχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται παρανόμως στην χώρα, κατά την υπαγωγή τους σε διαδικασίες πρώτης υποδοχής.
Περισσότερα

Εκπαιδευτική Συνάντηση στη Λάρισα και στο Βόλο για την αναζήτηση καλών πρακτικών από τη συμμετοχή του εργοδοτών/επαγγελματιών στο σχεδιασμό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ).

Στις 9-13 Οκτωβρίου, ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ», ο οποίος συμμετέχει, ως εταίρος, στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “ED2VET - Συμμετοχή των Εργοδοτών στο Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης”, μαζί με φορείς από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Βουλγαρία, θα διοργανώσει τη 2η διακρατική εκπαιδευτική συνάντηση η οποία έχει ως στόχο να γνωρίσουν οι εταίροι το σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της χώρας και να αναζητήσουν καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στη συμμετοχή των εργοδοτών/επαγγελματιών στα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Περισσότερα

Εκδήλωση για την πρακτική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τη Διασφάλιση της ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET)

Στην Ευρώπη του 21ου αιώνα, η δημιουργία ενός ανοιχτού και ανατροφοδοτούμενου συστήματος διασφάλισης της ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση αποτελεί βασική επιδίωξη για τη διαρκή βελτίωση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς όφελος των εκπαιδευομένων. Προκειμένου να ενισχυθεί η δια βίου μάθηση και να μπορεί να αξιολογηθεί με ποιοτικούς όρους η πρόοδος στην ανάπτυξή της σχεδιάστηκε το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET) ως μια κοινή προσέγγιση για όλες τις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το EQAVET αποτελεί ένα εργαλείο αναφοράς για να βοηθήσει τις χώρες της ΕΕ να προάγουν και να παρακολουθούν τη συνεχή βελτίωση των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με βάση όρους αναφοράς που έχουν συμφωνηθεί από κοινού.
Περισσότερα

Εναρκτήρια συνάντηση: Ενίσχυση της συμμετοχής των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

Στην Ελλάδα της κρίσης, η συμμετοχή των μικρό-μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις δημόσιες συμβάσεις κρίνεται ιδιαίτερης σημασίας για την επιβίωση τους. Η αυξημένη εμπλοκή των ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις αποφέρει αύξηση του ανταγωνισμού για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της διαφάνειας στις πρακτικές των δημόσιων συμβάσεων θα επιτρέψει την απελευθέρωση των δυνατοτήτων των ΜΜΕ όσον αφορά την ανάπτυξη και την καινοτομία, με θετικό αντίκτυπο τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Περισσότερα

Πολλαπλασιαστική Εκδήλωση “QC-VET - Quality Culture in VET” για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ πραγματοποίησε με επιτυχία την πρώτη πολλάπλασιαστική εκδήλωση του Ευρωπαϊκού προγράμματος “QC-VET - Quality Culture in VET” για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) την Πέμπτη 28 Σπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις του στη Λάρισα.Στόχος της εκδήλωσης ήταν να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με την άποψη των εκπαιδευτών που απασχολούνται σε κέντρα ΕΕΚ για την εμπλοκή τους στην στην εφαρμογή πρωτοβουλιών διασφάλισης της ποιότητας στην εκπαίδευση.
Περισσότερα

Επιτυχημένη Ημερίδα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών «Εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών υλικών για την προσωπική ανάπτυξη, κοινωνικοποίηση και απασχολησιμότητα των νέων»

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ»  πραγματοποίησε την Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017, στη Λάρισα, επιτυχημένη ημερίδα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών με θέμα «Εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών υλικών για την προσωπική ανάπτυξη, κοινωνικοποίηση και απασχολησιμότητα των νέων».
Περισσότερα