NEO Voucher Τουρισμού για νέους 18-29 ετών

Το ΙΝΣΕΤΕ και η ΕΕΔΕ, σε σύμπραξη, ως συνεργάτες- συνδικαιούχοι, αναλαμβάνουν την υλοποίηση της Πράξης/Έργου με τίτλο «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».

Απευθύνεται

σε άνεργους ηλικίας 18-29 ετών και αφορά 6.650 θέσεις συνολικά σε όλη την Ελλάδα: 5.656 για απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 994 για απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ.

Σκοπός

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας.

Διάρκεια

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών,
 • πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας, συνολικής διάρκειας 420 ωρών.  Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της (α’ και β’ φάση) δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.
 • υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των ωφελουμένων από το ΙΝ.ΣΕΤΕ πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κατάρτιση.

Το φυσικό αντικείμενο των προγραμμάτων κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/10/2017. (στην περίπτωση μετατροπής της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εργασίας στην επιχείρηση πρακτικής, όπως επίσης και για την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης η λήξη του φυσικού αντικειμένου ορίζεται στις 30/04/2018).

Περιεχόμενο εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Οι ειδικότητες καθώς και η πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελουμένων για τις οποίες αναπτύχθηκαν τα επτά (7) εκπαιδευτικά προγράμματα από το ΙΝΣΕΤΕ, είναι:

 1. Υπάλληλος τηλεφωνικού κέντρου/ κρατήσεων
 2. Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα (Υπάλληλος Εστιατορίου/Μπαρ/Συνεδρίων)
 3. E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing
 4. Υπάλληλος Ψυχαγωγίας & Χώρων Ευεξίας και Αθλητισμού
 5. Υπάλληλος Υποδοχής/ Εξυπηρέτησης πελατών 
 6. Υπάλληλος Τμήματος Ορόφων & Λινοθήκης
 7. Τουριστικός Αντιπρόσωπος

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και το επίδομα πρακτικής άσκησης. Συγκεκριμένα:

 • Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ 2.458€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) εκ των οποίων 400€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.058€ συνολικά, αντιστοιχούν στο επίδομα πρακτικής άσκησης (980€ για την α΄ φάση και 1.078 € για την β΄ φάση),
 • Απόφοιτοι Υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας/ Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 2.248€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) εκ των οποίων 400€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 1.848 € συνολικά, στο επίδομα πρακτικής άσκησης (880€ για την α΄ φάση και 968€ για την β΄ φάση). Στο ως άνω εκπαιδευτικό επίδομα έχει ληφθεί υπόψη και η κάλυψη των αναγκών μετακίνησης των ωφελουμένων κατά τη διάρκεια του προγράμματος

Δικαίωμα Συμμετοχής

Έχουν οι άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Κατά την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος της ηλικίας τους (ημερολογιακά).
 • Είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
 • Δεν έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
 • Είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου, Λυκείου, ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου Σπουδών ή
 • Είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της παρούσας, δηλαδή από 10/12/2015 έως 10/4/2016. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης και όσοι έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα, δηλαδή πριν από την 10/12/2015, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμμετάσχει σε αυτό το διάστημα σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης.

Κριτήρια επιλογής - Μοριοδότηση

Η επιλογή των ανέργων νέων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότηση, βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

 1. Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2015 για εισοδήματα 2014). 
 2. Βαθμός πτυχίου 
 3. Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με αντικείμενο στον τουρισμό από εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. 
 4. Κατοχή πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας. 
 5. Κατοχή πιστοποιητικού καλής και μέτριας γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας.
 6. Μοριοδότηση των ανέργων που δεν δήλωσαν καν συμμετοχή στην αντίστοιχη προηγούμενη δράση, όσο και των υποψηφίων που υπέβαλλαν αίτηση συμμετοχής στην αντίστοιχη προηγούμενη δράση αλλά δεν επελέγησαν καθώς και όσοι επελέγησαν αλλά δεν παρακολούθησαν το πρόγραμμα. 
 7. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.

Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε ωφελούμενο αυτής της κατηγορίας είναι τα 120 μόρια.

Σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιοι με την συγκριτικά μεταγενέστερη ημερομηνία γεννήσεως. Αν η ημερομηνία γέννησης είναι ίδια τότε επιλέγονται όλοι οι ισοβαθμούντες.

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής

Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχει στην παρούσα δράση πρέπει:

 1. Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα (http://www.Insete-training.gr) τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής». 
 2. Να διαφυλάξει το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

 • Αίτηση Συμμετοχής
 • Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας.  
 • Αντίγραφο απολυτηρίου ή τίτλου σπουδών από εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών εφόσον υπάρχουν
 • Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του οικονομικού έτους 2015 (εισοδήματα 2014).
 • Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας του εν ισχύ.
 • Εντυπο εξατομικευμένης παρέμβασης – ατομικό σχέδιο δράσης απο τον ΟΑΕΔ
 • Υ/Δ ότι δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές και ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.