Voucher απολυμένων της Sprider Stores Α.Ε.

Απευθύνεται

Το έργο απευθύνεται στο σύνολο των 761 πρώην εργαζομένων της εταιρείας SPRIDER STORES AE (άνεργους, εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους), η οποία έχει τερματίσει τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα, καθώς και σε 550 νέους (15 έως 29 ετών) εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης. 

Στόχος

Στόχος του έργου είναι:

 • Να διασφαλίσει στους ωφελούμενους της ομάδας στόχου καλύτερη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες όπως η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η προώθηση στην απασχόληση και η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.
 • Να παρέχει στήριξη που συμβάλει στην εμψύχωση και στην ενδυνάμωση.
 • Να διερευνήσει τις εκπαιδευτικές / επαγγελματικές ανάγκες των ωφελούμενων.
 • Να εξειδικεύσει τον στόχο κάλυψης του εκπαιδευτικού/επαγγελματικού ελλείμματος μεταξύ απαιτούμενων και πραγματικών προσόντων.
 • Να καλύψει το έλλειμμα αυτό με την εφαρμογή ειδικά σχεδιασμένων προγραμμάτων που απορρέουν από τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης των ωφελούμενων ομάδων

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Για τους 761 πρώην εργαζομένους της εταιρείας SPRIDER STORES AE, μοναδική προϋπόθεση αποτελεί η ταυτοποίηση των στοιχείων τους, η οποία θα γίνεται είτε μέσω του ασφαλιστικού τους μητρώου (καρτέλα ενσήμων ΙΚΑ), ή μέσω της βεβαίωσης καταγγελίας της σύμβασής τους (απόλυση) από την εταιρεία SPRIDER STORES AE. Ειδικότερα επιλέξιμοι δικαιούχοι βάσει της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σύμφωνα με το Αρ. 6 του Κανονισμού του ΕΤΠ είναι 761 πρώην εργαζόμενοι της Εταιρείας «SPRIDER STORES Α.Ε.», εκ των οποίων

 • 703 άτομα που έχουν απολυθεί κατά το διάστημα από 17/11/2013 έως 17/03/2014 και
 • 58 άτομα που απολύθηκαν πριν από την περίοδο αναφοράς των τεσσάρων μηνών (17/11/2013 έως 17/03/2014) και μετά τη γενική ανακοίνωση των προβλεπόμενων απολύσεων στις 30 Σεπτεμβρίου 2013,

και οι οποίοι:

 • παραμένουν άνεργοι
 • έχουν εξεύρει (πριν την έναρξη υλοποίησης των Ενεργειών του έργου ή και κατά τη διάρκεια αυτής) θέση εργασίας μερικής απασχόλησης ή/και για βραχυπρόθεσμο χρονικό διάστημα, μέσω ενεργειών πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στις παρεμβάσεις του ΕΤΠ.
 • έχουν αναπτύξει ή αναπτύσσουν δική τους επαγγελματική δραστηριότητα, πριν την έναρξη υλοποίησης των Ενεργειών του έργου ή και κατά τη διάρκεια αυτών, αντίστοιχα (π.χ. δημιουργία επιχείρησης, δραστηριοποίηση ως ελεύθεροι επαγγελματίες, κ.λπ.) μέσω ενεργειών πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στις παρεμβάσεις του ΕΤΠ

Για τους 550 νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης ισχύουν οι κάτωθι προϋποθέσεις αθροιστικά: 

 • να είναι άνεργοι από 15 έως 29 ετών, είτε είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ είτε όχι (Να έχουν γεννηθεί από 1/1/1987 μέχρι και 31/12/2001).
 • να μην έχουν συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης (δράση κατάρτισης ή απασχόλησης) κατά το διάστημα του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.
 • να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
 • να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στην Ελλάδα.

Δράσεις προγράμματος

 • Α. Επαγγελματική Συμβουλευτική:
  Αφορά κύκλο επιδοτούμενων εξατομικευμένων συνεδριών επαγγελματικής συμβουλευτικής, με σκοπό να προσδιοριστεί το επαγγελματικό προφίλ του κάθε ωφελούμενου (δηλ. θέσεις εργασίας στις οποίες θα μπορούσε να απασχοληθεί ο ωφελούμενος) και να εντοπιστούν οι ικανότητες που θα πρέπει να αποκτηθούν/αναπτυχθούν ώστε να μπορέσει ο ωφελούμενος να τοποθετηθεί σε μία τέτοια θέση εργασίας. Η δράση αποτελείται από 25 εξατομικευμένες συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής δομημένες σε 5 διακριτά στάδια. 
  Στόχος της δράσης είναι να σκιαγραφήσει το επαγγελματικό προφίλ των ωφελούμενων, να προσδιορίσει τα πεδία προσωπικής ανάπτυξης (δεξιότητες, προσόντα) που θα καταστήσουν τους ωφελούμενους πιο ανταγωνιστικούς στην τοπική αγορά εργασίας βάσει των ατομικών τους επαγγελματικών επιδιώξεων, αλλά και να παρακολουθήσει την εφαρμογή και τα αποτελέσματα των παραπάνω ενεργειών προσωπικής ανάπτυξης. Για τη συμμετοχή τους στην ενέργεια της επαγγελματικής συμβουλευτικής, οι ωφελούμενοι λαμβάνουν επίδομα συμμετοχής 1.250 €
 • Β.Κατάρτιση:
  Η δράση αποσκοπεί στην προσωπική ανάπτυξη των ωφελούμενων μέσω προγραμμάτων κατάρτισης. Ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ωφελούμενου, αυτοί θα τοποθετηθούν/παρακολουθήσουν είτε το Πρόγραμμα της Επαγγελματικής Κατάρτισης, είτε της Εξειδικευμένης Κατάρτισης. 
  - Η Επαγγελματική Κατάρτιση (Β.1.) διάρκειας 300 ωρών θα υλοποιηθεί σε πιστοποιημένες δομές με τη μέθοδο της επιταγής κατάρτισης (voucher) σε θεματικά αντικείμενα που θα προσδιοριστούν από τη δράση της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής βάσει και των απαιτήσεων της τοπικής αγοράς εργασίας. Για τη συμμετοχή τους στην ενέργεια της Επαγγελματικής Κατάρτισης, οι ωφελούμενοι λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα 1.800 € 
  - Η Εξειδικευμένη Κατάρτιση θα αφορά την παροχή στοχευμένων επαγγελματικών προσόντων, γνώσεων και δεξιοτήτων (πχ επαγγελματική άδεια οδήγησης, γνώσεις εξειδικευμένων προγραμμάτων Η/Υ, εξειδικευμένες τεχνικές εργασίες κλπ.) που ανταποκρίνονται στις διαπιστωμένες ανάγκες του ωφελούμενου και τις απαιτήσεις της καθορισμένης επαγγελματικής του κατεύθυνσης, όπως επίσης θα προσδιοριστούν από τη δράση της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής. Σημειώνεται ότι κάθε ωφελούμενος, σε συνεργασία με τον επαγγελματικό του σύμβουλο θα πρέπει να επιλέξει μεταξύ Επαγγελματικής (Β.1.) και Εξειδικευμένης (Β.2.) Κατάρτισης.
 • Γ. Επιχειρηματικότητα: Στο πλαίσιο του έργου και ειδικότερα κατά το στάδιο Α. Επαγγελματική Συμβουλευτική, θα διερευνηθεί η πρόθεση και οι δυνατότητα ορισμένων εκ των ωφελούμενων του προγράμματος να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, ιδρύοντας τη δική τους επιχείρηση ή κοινωνική επιχείρηση (ατομικά ή/και συνεταιρικά). 
  Στους ωφελούμενους στους οποίους θα διαγνωστεί κατά το στάδιο της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής η πρόθεση και η δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, θα παρασχεθεί εξειδικευμένη υποστήριξη για την ανάπτυξη και υλοποίηση της επιχειρηματικής τους ιδέας. Αυτή αφορά τον Επιχειρηματικό Σχεδιασμό (businessplan) της νέας επιχείρησης από εξειδικευμένους επιχειρηματικούς συμβούλους και επιχειρηματική καθοδήγηση (coaching). Ο ωφελούμενος στην συνέχεια μπορεί να απευθυνθεί στον αρμόδιο φορέα (Υπ. Εργασίας) για να λάβει επιδότηση για τη δημιουργία της νέας επιχείρησης έως 15.000€ ανά ωφελούμενο.
 • Δ. Κινητικότητα: Για τους ωφελούμενους για τους οποίους θα βρεθεί θέση εργασίας σε περιοχή διαφορετική από τον τόπο κατοικίας και οι οποίοι θα επιθυμούν να μετεγκατασταθούν για τους οποίους διαπιστωθεί η δυνατότητα (εύρεση εργασίας) και διατυπωθεί από τον ίδιο τον ωφελούμενο η επιθυμία μετεγκατάστασης σε άλλη περιοχή για να εργαστεί, θα δοθεί χρηματοδότηση 2.000 ευρώ για κάλυψη των απαιτούμενων εξόδων κινητικότητας (μετακίνηση στην περιοχή εργασίας, εύρεση και διασφάλιση κατοικίας, αρχικά έξοδα διαβίωσης κλπ.) ενώ παράλληλα ο ωφελούμενος θα υποστηριχθεί και θα συνεχίζεται να υποστηρίζεται συμβουλευτικά μέσω του σταδίου παρακολούθησης της επαγγελματική συμβουλευτικής.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

 1. Αντίγραφο Ταυτότητας – Διαβατηρίου ή άλλου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας.
 2. Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η σχέση εργασίας με την εταιρεία Sprider Stores AE., καθώς και η λήξη/ολοκλήρωση της σχέσης αυτής, κατά το χρονικό διάστημα 17/11/2013 – 17/03/2014 ή πριν από την περίοδο αναφοράς των τεσσάρων μηνών (17/11/2013 έως 17/03/2014) και μετά τη γενική ανακοίνωση των προβλεπόμενων απολύσεων στις 30 Σεπτεμβρίου 2013. Η σχέση εργασίας αποδεικνύεται με ένα από τα ακόλουθα έγγραφα: α) Έντυπο Ε6 Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου β) Ε7 Βεβαίωση-Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου
 3. Αντίγραφο κάρτας ανεργίας σε ισχύ (για όσους παραμένουν άνεργοι).
 4. Αντίγραφο σύμβασης εργασίας ή αναγγελίας πρόσληψης (για όσους εργάζονται).
 5. Αντίγραφο βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την οικεία ΔΟΥ (για τους ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα).
 6. Υπεύθυνη Δήλωση προς την ΈΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SPRIDER STORES ότι: (α) τα δηλωθέντα στοιχεία στην αίτηση είναι αληθή, (β) τα προσκομισθέντα αντίγραφα των δικαιολογητικών είναι πιστά αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι πρώην εργαζόμενοι της εταιρείας SPRIDER STORES Α.Ε., προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ:

 • Να υποβάλλουν την αίτησή τους είτε (α) ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.sci-egf.eu είτε (β) συμπληρώνοντας την αίτηση με τη βοήθεια και την υποστήριξη των συμβούλων υποδοχής στα γραφεία ενημέρωσης που λειτουργούν σε δεκατρείς πόλεις της Ελλάδας, και στη συνέχεια
 • Να αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος -Συντονιστή Φορέα της Ένωσης Φορέων «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SPRIDER STORES Α.Ε. ‘2η ΕΥΚΑΙΡΙΑ’», Πλ. Μοριχόβου 1, ΤΚ 54625 Θεσσαλονίκη με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής στο έργο με κωδικό EGF/2014/009 EL/Sprider Stores».

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελούμενων λήγει στις 26/04/2016 (ώρα 17:00). Μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτησή τους και να έχουν προσκομίσει και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείο