ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ Α.Ε.

Το Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ, ως Φορέας της Ένωσης ΕΣΕΕ/ΙΝΕ ΓΣΕΕ/ΕΕΔΕ στην οποία έχουν εκχωρηθεί αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, υλοποιεί μέρος συγχρηματοδοτούμενου έργου για την υλοποίηση εξατομικευμένων υπηρεσιών με τίτλο: «Χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020 για τη χρηματοδότηση ενεργητικών μέτρων για την αγορά εργασίας ύστερα από απολύσεις και αυτοαπασχολουμένων των οποίων η δραστηριότητα σταμάτησε στα καταστήματα ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ Α.Ε. στην Ελλάδα» (κωδικός EGF/2014/013 EL/ODYSSEFS FOKAS).

Απευθύνεται

Το έργο απευθύνεται στο σύνολο των ωφελουμένων ατόμων που διακρίνονται σε:

 • Απολυμένους της εταιρίας ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ Α.Ε. -600 άτομα και
 • Νέους εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης, Κατάρτισης (NEETs,) - 500 άτομα

Αναφορικά με τους NEETs, σημειώνεται ότι πρόκειται για νέους ηλικίας κάτω των 30 ετών (15-29) που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και οι οποίοι είναι οικονομικά μη ενεργοί ή άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι, είτε είναι εγγεγραμμένοι ως αναζητούντες εργασία είτε όχι.

Στόχος του έργου είναι:

 • η πληροφόρηση για τους NEETs
 • η υποδοχή - καταγραφή ωφελουμένων και διερεύνηση αναγκών
 • ο προσωπικός και επαγγελματικός απολογισμός
 • η διαδικασία προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης
 • η ανάπτυξη και επεξεργασία του ατομικού σχεδίου δράσης
 • η παρακολούθηση / υποστήριξη των ωφελουμένων
 • οι ενέργειες Κατάρτισης
 • οι ενέργειες Επιδότησης Κινητικότητας

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Για τους 500 νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης ισχύουν οι κάτωθι προϋποθέσεις:

1. Ηλικία: 15 – 29 ετών

α) να έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, β) να μην έχουν συμπληρώσει το 30ό έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, (Να έχουν γεννηθεί από 14/5/1986 μέχρι και 13/5/2001).

2. Ιδιότητα ανέργου (είτε είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, είτε όχι),

3. Αποχή από προγράμματα απασχόλησης, κατάρτισης κατά το διάστημα του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής,

4. Αποχή από προγράμματα εκπαίδευσης, κατά το διάστημα του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. 

Δράσεις συμμετοχής

Ενέργεια Α: Επαγγελματική Συμβουλευτική

Ενέργεια Β: Κατάρτιση (συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτισης και εξειδικευμένη κατάρτιση/ επιμόρφωση),

Ενέργεια Γ: Προώθηση Επιχειρηματικότητας

Ενέργεια Δ: Επιδότηση Κινητικότητας

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 10.740.000 €, συγχρηματοδοτείται κατά 60% από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020 (ΕΤΠ, εφεξής) και κατά 40% από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ειδικότερα από τη ΣΑΕ 034/2 με κωδικό έργου: 2015ΣΕ03420002. Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι έως την 20η Οκτωβρίου 2016.

Επιλογή προγράμματος κατάρτισης

Η  επιλογή των προγραμμάτων κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί έπειτα από διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών των δικαιούχων καταρτιζομένων βάση :

 • των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους και των προσόντων τους
 • των αναγκών των τοπικών αγορών εργασίας (ζήτηση επαγγελμάτων και δεξιοτήτων)
 • και των προοπτικών απασχόλησης στους αντίστοιχους επαγγελματικούς κλάδους

Διάρκεια

Τα προγράμματα κατάρτισης είναι διάρκειας 300 ωρών, (Θεωρία και Πρακτική με τη μορφή case studies)

Εκπαιδευτικό επίδομα

 • Το εκπαιδευτικό επίδομα των καταρτιζομένων ανέρχεται σε 6,00 ευρώ / ώρα κατάρτισης. Συνολικά 1.800 ευρώ ανά άτομο (300 ώρες Χ 6,00 ευρώ).

 Δικαιολογητικά συμμετοχής

 • Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Βεβαίωση Ανεργίας του ΟΑΕΔ
 • Φωτοτυπία τίτλου σπουδών (π.χ. πτυχίο, πιστοποιητικό)
 • Βεβαιώσεις παρακολούθησης τελευταίου προγράμματος κατάρτισης ή απασχόλησης
 • Βεβαίωση ενσήμων ασφαλιστικού φορέα (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ)
 • Φωτοτυπία του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας (ατομικό ή/και οικογενειακό)
 • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφονται τα εξής: «Δηλώνω υπεύθυνα ότι

α) είμαι άνεργος/η για το διάστημα (σε μήνες),

β) δεν έχω τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα,

γ) δεν έχω συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης (δράση κατάρτισης ή απασχόλησης) κατά το διάστημα του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής,

δ) τα στοιχεία που έχω προσκομίσει και δηλώσει είναι αληθή και έγκυρα».

Λοιπά Δικαιολογητικά (όπου απαιτείται)

 • Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι ο υποψήφιος/α ανήκει σε μία ή περισσότερες από τις Μειονεκτούσες Ομάδες (π.χ. αίτηση ασύλου ή/και άδεια παραμονής, πιστοποίηση αναπηρίας, βεβαίωση αποφυλάκισης κ.α.).
 • Απαραίτητα δικαιολογητικά που πιστοποιούν ότι ο/η υποψήφιος είναι δικαιούχος του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Τρίτη 26 Απριλίου 2016.

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων ορίζεται η Παρασκευή 20 Μαΐου 2016.

Η αίτηση μπορεί να αποσταλεί ταχυδρομικά ή να κατατεθεί αυτοπροσώπως.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν ολοκληρωμένο φάκελο συμμετοχής που να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1) Αίτηση συμμετοχής

2) Δικαιολογητικά (όπως αναγράφονται στην αίτηση)

Σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής του φακέλου, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αναγράφουν στον φάκελο την ένδειξη: «EGF-FOKAS».Συγκεκριμένα:

 • για Αθήνα:  «EGF – FOKAS – ΕΚΠΑ ΑΘΗΝΑΣ» Εμμ. Μπενάκη 71Α,  Αθήνα, Τ.Κ. 10681
 • για Θεσσαλονίκη: «EGF – FOKAS – ΕΚΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αισώπου 24 & Προμηθέως, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
 • για Βόλο: «EGF – FOKAS – ΙΝΕ ΓΣΕΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ / ΛΑΡΙΣΑ» Τζαβέλλα 4,  Λάρισα, Τ.Κ. 41222

Εμπρόθεσμη θεωρείται η αίτηση βάσει της ημερομηνίας που αναγράφεται στο φάκελο από τη σφραγίδα του Ταχυδρομείου.

Σε περίπτωση που κατατεθεί ο φάκελος αυτοπροσώπως, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στα γραφεία του ΙΝΕ ΓΣΕΕ ως εξής:

 • ΕΚΠΑ Αθήνας Δευτέρα – Παρασκευή 10.00-13.00
 • ΕΚΠΑ Θεσσαλονίκης Δευτέρα – Παρασκευή 10.00-13.00
 • Περιφερειακό Παράρτημα  ΙΝΕ / ΓΣΕΕ Θεσσαλίας – Λάρισα Δευτέρα – Παρασκευή 10.00-13.00

Εμπρόθεσμη θεωρείται η αίτηση βάσει της ημερομηνίας κατάθεσης του φακέλου στο ΙΝΕ ΓΣΕΕ.