Εκπαίδευση Εκπαιδευτών

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ», στο πλαίσιο της υπ΄αριθμ. ΓΠ/20082/23.10.2012 της Υπουργικής Απόφασης «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 2844/Β'/2012) διοργανώνει προγράμματα «Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών».

Τα προγράμματα απευθύνονται σε εκπαιδευτές που απασχολούνται με την εκπαίδευση ενηλίκων εγγεγραμμένους στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ά του ΕΟΠΠΕΠ και σε όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης για να ενταχθούν στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια.

Ο Στόχος

 • Η απόκτηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης, για την ανανέωση της πιστοποίησης (άρθρο 6, παρ.1 της Υ.Α.2844/2012) μέσω της διαδικασίας εξετάσεων από το ΕΟΠΠΕΠ.
 • Η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των εκπαιδευομένων μεταδίδοντας τη γνώση αποτελεσματικότερα με τη χρήση σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών.
 • Η μοριοδότηση σε διαδικασίες για την ένταξη σε φορείς Δια Βίου Μάθησης, όπως είναι τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Δήμων, κ.ά.

Απευθύνεται

 • Σε όσους εκπαιδευτές έχουν τουλάχιστον 150 ώρες διδακτική πείρα σε ενήλικους και συμμετέχουν απευθείας σε διαδικασία πιστοποίησης (αξιολόγησης) από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
 • Σε όσους εκπαιδευτές ΔΕΝ έχουν διδακτική πείρα τουλάχιστον 150 ωρών σε ενήλικους και χρειάζονται παρακολούθηση πιστοποιημένου προγράμματος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (αναμένεται ανακοίνωση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

Μεθοδολογία Υλοποίησης

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με την μικτή μέθοδο (blending learning) και θα είναι διάρκειας 125 ωρών. Η κλασική κατάρτιση διάρκειας 35 ωρών, θα πραγματοποιηθεί σε 5 συναντήσεις (πρόσωπο με πρόσωπο), κατά αντιστοιχία με τις εκπαιδευτικές ενότητες, ενώ οι υπόλοιπες 90 ώρες θα πραγματοποιηθούν από απόσταση μέσω της πλατφόρμας (moodle) e-learning του οργανισμού μας, με την υποστήριξη εκπαιδευτή τηλεκατάρτισης. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα υποβληθεί από κάθε συμμετέχοντα εργασία Μικροδιδασκαλίας και παρουσίαση της στην λήξη του προγράμματος.

Η Θεματολογία του Προγράμματος

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του προγράμματος θα ολοκληρωθεί σε πέντε (5) συναντήσεις και περιλαμβάνει τις ακόλουθες εκπαιδευτικές ενότητες:

 • Εισαγωγή - Σύγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις
  • Θεωρητικό Πλαίσιο - Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων - Κοινωνικοοικονομικό και Πολιτισμικό Πλαίσιο
  • Ιστορική Εξέλιξη - Εκπαιδευτική Πολιτική

 

 • Αξιοποίηση της διεργασίας της ομάδας στην εκπαίδευση ενηλίκων
  • Δυναμική της Ομάδας (Ομάδα εκπαιδευομένων - ομάδες στόχου)
  • Βασικές ικανότητες - Φύλο - Διαπολιτισμικότητα

 

 • Σχεδιασμός & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου
  • Μεθοδολογία Σχεδιασμού Εκπαιδευτικού Έργου
  • Εκπαιδευτικές Μέθοδοι - Τεχνικές-Εκπαιδευτική Διεργασία
  • Εκπαιδευτικό Υλικό, Εποπτικά Μέσα - Χώρος
  • Αυτοαξιολόγηση, Συνεχής Αξιολόγηση

 

 • Ανασκόπηση Εκπαιδευτικού Περιεχομένου, Παρουσίαση Μικροδιδασκαλιών & Ανατροφοδότηση

 

 • Κόστος εκπαιδευτικών υπηρεσιών
  • Συμμετοχή στο πρόγραμμα κατάρτισης (blending learning) με την υποστήριξη εκπαιδευτή τόσο για την κλασική όσο και για την τηλεκατάρτιση, τιμή 200,00 € / κατά άτομο
  • Χρήση πλατφόρμας τηλεκατάρτισης με εκχώρηση κωδικών τηλεκατάρτισης και υποστήριξη από απόσταση (επόπτης εκπαιδευτής τηλεκατάρτισης), τιμή 120,00 € / κατά άτομο

Αίτηση Συμμετοχής

Μπορείτε να κατεβάσετε την ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και αφού συμπληρώσετε τα απαιτούμενα στοιχεία να την εκτυπώσετε και να την αποστείλετε στα γραφεία μας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00-17:00.